สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ: แลโนรา–รักษาประเพณีทำบุญ
 
     

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา        สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ :  แลโนรา-รักษาประเพณีทำบุญ โดยได้รับเกียรติจาก     รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์  รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ และ นายธนกร จันทร์สว่าง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

          สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะเป็นหน่วยงานทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทหน้าที่หลักในด้านการส่งเสริมและเผยแพร่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีทำบุญเดือนสิบ จึงจัดงานการสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ:แลโนรา-รักษาประเพณีทำบุญขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวใต้ สร้างจิตสำนึกรักวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ และให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีโอกาสในการเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีในท้องถิ่นภาคใต้

          ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการแห่หฺมฺรับโดยจัดเป็นขบวนแห่ข้ามทะเลสาบสงขลาจากบริเวณสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา สู่วัดแหลมพ้อ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหน่วยงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม และชุมชนต่างๆ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุบ้านบางดาน สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ สงขลา  ศาลปกครองสงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เทศบาลตำบลพะวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา และ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ   เป็นต้น ภายในงานมีการสาธิตการทำแกงสมรมและการทำขนมเดือนสิบ  มีการจัดนิทรรศการ เรื่องประเพณีทำบุญเดือนสิบเพื่อให้ความรู้สำหรับผู้สนใจ และมีการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ คือ การรำมโนราห์

          การดำเนินงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ : แลโนรา – รักษาประเพณีทำบุญ ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมืออันดีของหน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ซึ่งร่วมกิจกรรมกันเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวใต้ให้คงอยู่สืบต่อไป