สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ต.ค.60 ถึงวันที่ 9 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
     

          เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วย อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์   รศ. สุเทพ สันติวรานนท์  ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต