สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 
     

สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยมีนายเชิดชัย อ๋องสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา   เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดและอ่านสารนายกรัฐมนตรี

ภายในงานวันเด็กแห่งชาติมีกิจกรรมที่ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน อาทิ กิจกรรมฝึกความกล้าแสดงออก กิจกรรมนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ผ่านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา การทดลองทำขนมพื้นบ้านภาคใต้ และ การมีส่วนร่วมในฐานการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยทุกกิจกรรมจะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดสำนึกรักและร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่อไป