สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.61 ถึงวันที่ 13 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษาให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
คณะผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการ, นายวิบูลย์ รัตนเวสส์, นางสลิล นิวัฒน์ภูมินทร์, รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒนเสริญ กรรมการ ในการนี้นายเชิดชัย อ๋องสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และนางสาวนฤมล ผลบุญ หัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษานำเสนอผลการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอุปสรรคในการดำเนินงานของสถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันฯ ในด้านต่างๆ ต่อไป