สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.61 ถึงวันที่ 24 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันทักษิณศึกษา
 
     
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดงาน “วันทักษิณศึกษา” ตามโครงการกิจกรรมเรียนรู้รายวิชาทักษิณศึกษา ประจำภาคเรียนปลายปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด
งาน “วันทักษิณศึกษา” มีความเป็นมาจากการที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาทักษิณศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนมุ่งหวังให้นิสิตได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ ศิลปหัตถกรรม การละเล่นท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้ ตลอดถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมภาคใต้กับวัฒนธรรมในประเทศภูมิภาคอาเซียนตลอดจนจัดให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้จากวัตถุของจริงที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาและจัดให้มีการเรียนรู้เป็นกลุ่มตามความสนใจของนิสิตและลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน และร่วมสนทนากับกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่าง ๆ หลังจากนิสิตลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ชุมชน จะมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียงข้อมูลและจัดแสดงผลการศึกษาในรูปแบบของนิทรรศการ และการนำเสนอบนเวที โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้คำแนะนำและชี้แนะในด้านต่างๆ ซึ่งการจัดงานวันทักษิณศึกษาในครั้งนี้ นิสิตจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชนต่อไป