สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.61 ถึงวันที่ 24 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
 
     
สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง” ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญระหว่างบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความสุข มีความผูกพันกับองค์กร โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารสุดท้ายของเดือน สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับนายอุดม รักแป้น บุคลากรที่เคยปฎิบัติหน้าที่ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาและเกษียณอายุราชการไปแล้ว นอกจากนี้มีการแนะนำและแลกเปลี่ยนแนวความคิดในด้านต่างๆกับJulie Luchet อาสาสมัครชาวฝรั่งเศสซึ่งจะมาปฎิบัติหน้าที่อาสาสมัครที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ เดือน