สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 เม.ย.61 ถึงวันที่ 29 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ
 
     

๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมงาน "ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ สมโภชและแห่ผ้าห่มเจดีย์องค์สมเด็จเจ้าเกาะยอ"        งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิเป็นประเพณีที่ชาวเกาะยอและพื้นที่ใกล้เคียงปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน โดยเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากความเชื่อเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าเกาะยอหรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีเขากุฏิของชาวบ้านตำบลเกาะยอ ซึ่งชาวเกาะยอเชื่อว่าสมเด็จเจ้าเกาะยอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมของคติความเชื่อความศรัทธาของชุมชนมาเป็นเวลายาวนาน โดยประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ มีการถือปฏิบัติติดต่อกัน ๒ วันคือ วันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๖ ของ  ทุกปี เป็นวันแห่ผ้าและสมโภชผ้า และวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ จะเป็นวันห่มผ้าเจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอ               
ในการนี้สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้จัดแสดงนิทรรศการประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ เกี่ยวกับ ประวัติ ตำนาน และ ประเพณี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีดังกล่าว และในวันนี้สถาบันทักษิณคดีศึกษานำโดยรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรได้ร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นกุฏิและร่วมห่มผ้าพระทางทิศใต้