สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ก.ย.61 ถึงวันที่ 14 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่มมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู
 
     

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ และการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู (Local Southern Thai and Malay Peninsular Arts and Culture Learning Resource Project) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดี คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนายพลากร พันธุ์มณี ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ร่วมลงนามในครั้งนี้

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ตกลงร่วมกันในการประสานความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยอาศัยศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละฝ่าย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวมีแผนการดำเนินงาน เป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายูใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู, การให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู, การให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู และการให้ความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณค่าด้านวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานแนวคิด “เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”