สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ต.ค.61 ถึงวันที่ 10 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานสืบสานประเพณีทำบุญเดือนสิบตามโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
 
     

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะเป็นหน่วยงานทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทหน้าที่หลักในด้านการส่งเสริมและเผยแพร่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีทำบุญเดือนสิบจึงจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ งานประเพณีทำบุญเดือนสิบ กิจกรรมของงานประกอบด้วยการจัดหฺมฺรับและ     การแห่หฺมฺรับ โดยจัดเป็นขบวนแห่จากสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม   ติณสูลานนท์ ข้ามเลสาบสงขลาสู่วัดแหลมพ้อเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เป็นประธานในพิธี การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม หน่วยงานในชุมชนเกาะยอและพื้นที่ใกล้เคียง และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา      มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท ชมรมผู้สูงอายุบ้านบางดาน ชุมชนเกาะถ้ำ   คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  มหาวิทยาลัยทักษิณ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นต้น

               การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่  สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวใต้ สร้างจิตสำนึกรักวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ เกิดความสามัคคีภายในชุมชน   รวมถึงกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีและศิลปกรรมในท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป