สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 ต.ค.61 ถึงวันที่ 31 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษานำนิสิตกว่า ๖๐๐ คน ลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนต้นแบบและเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
     

สถาบันทักษิณคดีศึกษาดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษิณศึกษา เพื่อให้นิสิตเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคใต้ เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงความเชื่อในภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับทักษิณศึกษาในด้านต่างๆ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ตลอดจนสามารถใช้องค์ความรู้ด้านทักษิณศึกษา ไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเองและท้องถิ่นของตน

ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวการลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนต้นแบบและเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งเป็นอู่วัฒนธรรมภาคใต้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนิสิต ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถาบันทักษิณคดีศึกษาจึงนำนิสิตในรายวิชาดังกล่าวจำนวนกว่า ๖๐๐ คน ลงชุมชนเพื่อศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับปราชญ์ชาวบ้านในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในหัวข้อต่างๆ อาทิ  ผ้าทอเกาะยอ ประวัติศาสตร์ชุมชนเกาะยอ ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลสาบสงขลา และ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น นอกจากนี้นิสิตยังได้เรียนรู้เรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวใต้ผ่านการจัดแสดงวัตถุของจริงในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา  และได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการและวิทยากรจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นิสิตในการฝึกคิดคำถามและหาคำตอบจากชุมชนและแหล่งเรียนรู้