สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 พ.ย.61 ถึงวันที่ 28 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษา สมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
 
     

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษา หัวหน้ากลุ่มภารกิจทุกกลุ่มภารกิจ คณะผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖  นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และ นายสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวคิดในการพัฒนาสถาบันฯ ในหลายด้าน