สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งาน "วันทักษิณศึกษา"
 
     

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงาน  “วันทักษิณศึกษา” ตามโครงการกิจกรรมเรียนรู้รายวิชาทักษิณศึกษา ประจำภาคเรียนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิด

งาน วันทักษิณศึกษาเกิดขึ้นเนื่องจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ           ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาทักษิณศึกษา รายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี     วิถีชีวิต ความเชื่อ ศิลปหัตถกรรม การละเล่นท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้  ตลอดถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมภาคใต้กับวัฒนธรรมในประเทศภูมิภาคอาเซียน และได้จัดให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้จากวัตถุของจริงที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา การเรียนรู้เป็นกลุ่มตามความสนใจของนิสิตและลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน และร่วมสนทนากับกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน   ในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ความสนใจของนิสิตเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจเนื้อหารายวิชาทักษิณศึกษาโดยรวม อันจะส่งผลต่อความเข้าใจถึงอัตลักษณ์เด่นของผู้คนในภาคใต้

ดังนั้น งาน วันทักษิณศึกษาจึงเป็นการนำเสนอผลการศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องราวของภาคใต้ ทั้งในรูปแบบของสื่อนิทรรศการ หนังสั้น และการนำเสนอองค์ความรู้บนเวที โดยมีประเด็นการนำเสนอในหลายด้าน งาน วันทักษิณศึกษาจึงเป็นการฝึกนิสิตทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการศึกษาหาความรู้และฝึกฝนความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน