สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ม.ค.62 ถึงวันที่ 15 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
 
     
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และภาคีเครือข่ายจัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน 
สำหรับการจัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณูปการ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และสืบสานแนวคิดการพัฒนาด้านคติชนวิทยาและวัฒนธรรมภาคใต้ โดย ตลอดชีวิตราชการในฐานะ “ครู” และผู้บริหารที่ทำงานอย่างสร้างสรรค์ เห็นการณ์ไกล เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ทำให้ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ มีลูกศิษย์มากมาย ตลอดถึงผลิตผลงานทั้งด้านวิชาการ และด้านสังคมเป็นจำนวนมาก 
นอกจากงานสอนหนังสือ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ทั้งสาขาภาษาไทยและไทยคดีศึกษา งานบริหาร งานควบคุมปริญญานิพนธ์ งานกรรมการ งานวิทยากร งานเขียนบทความ งานแต่งตำราวิชาการ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ในฐานะเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ยังได้ทุ่มเทชีวิตให้กับงานวิจัยอย่างสุดจิตสุดใจ ผลิตผลงานทางวิชาการในฐานะเมธีวิจัยอาวุโสออกมาเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญ ได้แก่ โครงการพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้ โครงการแผนที่ภูมินิทัศน์วัฒนธรรมภาคใต้ และโครงการภูมิปัญญาทักษิณจากวัฒนธรรมและพฤติกรรม จากการทุ่มเททำงานหนักตลอดชีวิตของท่าน ส่งผลให้ท่านได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
บรรดาศิษย์และกัลยาณมิตรที่ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านทั้งในฐานะครู ทั้งในฐานะผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งยวดต่อวงวิชาการทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ มีความปรารถนาให้สังคมและวงวิชาการได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น และร่วมกันสืบสานเจตนารมณ์ของท่าน จึงจัดให้มีงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ขึ้น โดยกำหนดให้ตรงกับวันที่ ๑๔ มกราคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
โดยมีองค์กรร่วมจัดงาน ดังนี้
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา
มูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
ครอบครัวศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้จัดการออนไลน์ภาคใต้ และ
คณะศิษยานุศิษย์ของศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
การจัดงานในครั้งนี้เป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน ซึ่งประกอบด้วยการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ มีการจัดเวทีวิชาการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นเพื่อสืบสานงานวิชาการที่ท่านได้เป็นผู้ก่อรากสร้างทางไว้ให้มีความโดดเด่นรับใช้สังคมอย่างสมสมัย การอ่านบทกวี และมีการแสดงโนราจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเป็นการยกระดับชั้นโนรา สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ