สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ม.ค.62 ถึงวันที่ 15 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การจัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันทักษิณคดีศึกษาและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
 
     
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการกำหนดแนวทางการพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนซึ่งประกอบด้วยนายบัญญัติ จันทน์เสนะ (ที่ปรึกษา), ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ (ที่ปรึกษา), รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ (ที่ปรึกษา), นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ (ที่ปรึกษา) , รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ (ประธานกรรมการ), นายวิบูลย์ รัตนเวสส์ (กรรมการ), รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ(กรรมการ), อาจารย์ดร. สุชาติ สุขสถิตย์(กรรมการ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา (กรรมการ), รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (กรรมการ), รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ (กรรมการและเลขานุการ), รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา (ผู้ช่วยเลขานุการ) และ หัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา (ผู้ช่วยเลขานุการ) จัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันทักษิณคดีศึกษาและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้ดำเนินรายการ การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทั้ง ๒ หน่วยงานพร้อมทั้งเชิญคณะกรรมการประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษาและคณะกรรมการประจำวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนาทั้ง ๒ หน่วยงานต่อไป