สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ม.ค.62 ถึงวันที่ 18 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ร่วมกับสมัชชาภาคีเครือข่าย ๕ มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
 
     
วันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ร่วมกับสมัชชาภาคีเครือข่าย ๕ มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สัญจร  ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท และสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมจัดทำแผนการยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  โดยในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการมหาวิทยาลัยทักษิณ ตัวแทนกลุ่มสมัชชาเครือข่าย ๕ มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ได้กล่าวต้อนรับอธิการบดี รองอธิการบดี ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน)  จากนั้นจึงเริ่มกิจกรรมการเสวนา “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ” และทำกิจกรรม Work Shop หัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวของไทยในยุคดิจิตอล ๔.๐” และ “การยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ” ก่อนจะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา และขึ้นรถรางชมย่านเมืองเก่าสงขลา