สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
รางวัลเชิดชูเกียรติ
โครงสร้างการบริหาร
วิดิทัศน์แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ กลับหน้าหลัก

ปรัชญา

         สั่งสมและสร้างสรรค์ความรู้  เชิดชูภูมิปัญญา  เพื่อพัฒนาสังคม

ปณิธาน

         1.  มุ่งเก็บรวบรวมและจัดระบบข้อมูล เพื่อสร้างศูนย์สารสนเทศภาคใต้

         2.  มุ่งศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับภาคใต้

         3.  มุ่งอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมภาคใต้

         4.  มุ่งประยุกต์ใช้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับภาคใต้เพื่อพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์

         เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น


วิสัยทัศน์

         สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นศูนย์ข้อมูลภาคใต้ที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบ และมีมาตรฐานในระดับสูง เป็นสถาบันชั้นนำในการศึกษาวิจัยและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้คนและสังคมในภาคใต้ ประเทศชาติ  และภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม


พันธกิจ

         1. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษิณคดีและเรื่องที่สัมพันธ์กันในเขตพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำผลการศึกษาวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาชีวิตและสังคม

         2. จัดหา รวบรวม และจัดระบบข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับทักษิณคดี

       3. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทักษิณคดีแก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

       4.  เป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าทักษิณคดีขององค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

         5. ทำหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคมตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

         6. สร้างเครือข่ายและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องหรือเกื้อกูลกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ