สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
รางวัลเชิดชูเกียรติ
โครงสร้างการบริหาร
วิดิทัศน์แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
รางวัลเชิดชูเกียรติ กลับหน้าหลัก

       

  ปี พ.ศ. 2543 สถาบันฯ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน”  จากการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award)  ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

         ปี พ.ศ. 2548  ได้รับรางวัล หน่วยงานดีเด่นของชาติ  สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทยจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

         ปี พ.ศ. 2553  ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้”  จากการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) ครั้งที่ จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของหน่วยงานที่ได้ทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้