สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
รางวัลเชิดชูเกียรติ
ดาวน์โหลด QR Code สถาบันฯ
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา
วิดิทัศน์แนะนำสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
ผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา กลับหน้าหลัก

 

รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ 
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

นายอนุสรณ์ กะณะศิริ
ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

นางสาวนฤมล ผลบุญ
หัวหน้าสำนักงาน
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

นางสาวนฤมล ผลบุญ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

นายธีระ จันทิปะ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสรมเผยแพร่และพัฒนา

นางสาวอินสชา ด้วงเหมือน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

นางพนัดดา เทพญา
หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารสนเทศ

-
หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิชาการและวิจัย