สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
สารสนเทศทางวัฒนธรรม
หอเอกสารภาคใต้
ห้องวรรณกรรมท้องถิ่น
ห้องสมุดสูจิบัตรศิลปกรรม
วิดีทัศน์วัฒนธรรม
ผ้าทอร่มไทร
ห้องเสียง
ภาพและภาพยนตร์
 
วิดีทัศน์วัฒนธรรม กลับหน้าหลัก - หมวดธรรมชาติ ชีวิต และ สิ่งแวดล้อม

 - หมวดศาสนา และความเชื่อ

 - หมวดกฏหมาย จารีต และประเพณี

 - หมวดภาษา และวรรณกรรม

 - หมวดเศรษฐกิจ และวิทยาการ

 - หมวดการละเล่นและนันทนาการ

 - หมวดศิลปกรรม

หมวดสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้

-  หมวดโบราณคดี ประวัติศาสตร์  และการเมืองการปกครอง