สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้
เอกสารท้องถิ่นภาคใต้
วรรณกรรมท้องถิ่น
ข้อมูลเสียง
ข้อมูลภาพและภาพยนตร์
สารคดีศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้
สูจิบัตรศิลปกรรม / เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ผ้าทอเกาะยอ : กลุ่มทอผ้าร่มไทร
ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การเล่นของเด็กปักษ์ใต้
 
สารคดีศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ กลับหน้าหลัก - หมวดธรรมชาติ ชีวิต และ สิ่งแวดล้อม

 - หมวดศาสนา และความเชื่อ

 - หมวดกฏหมาย จารีต และประเพณี

 - หมวดภาษา และวรรณกรรม

 - หมวดเศรษฐกิจ และวิทยาการ

 - หมวดการละเล่นและนันทนาการ

 - หมวดศิลปกรรม

หมวดสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้

-  หมวดโบราณคดี ประวัติศาสตร์  และการเมืองการปกครอง