สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ฐานข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้
ข้อมูลเอกสารท้องถิ่นภาคใต้
ข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่น
ข้อมูลเสียง หนังตะลุง วรรณกรรมมุขปาฐะ
ข้อมูลภาพและภาพยนตร์
สารคดีศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้
สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรม
ผ้าทอเกาะยอ
ผ้าทอเกาะยอ : กลุ่มทอผ้าร่มไทร
การเล่นของเด็กปักษ์ใต้
ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
กลับหน้าหลัก