สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ห้องประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ภาคใต้
ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ
ห้องมีดและศาสตราวุธ
ห้องอาชีพ
ห้องเครื่องมือจับสัตว์
ห้องเครื่องปั้นดินเผา
ห้องผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว
ห้องศิลปหัตถกรรม
ห้องการจัดการศึกษา
ห้องนันทนาการ
ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป
ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว
 
ห้องนันทนาการ กลับหน้าหลัก

ห้องนันทนาการ

Recreation Room
 


จัดแสดงเรื่องราวของกีฬา กิจกรรม นันทนาการของผูคนในภาคใต ทั้งไทยพุทธ และไทยมุสลิม ซึ่งส
วนใหญแลว เป็นกิจกรรมการเพื่อการพักผอน ที่สะทอนทั้งความสามัคคี การสรางสรรค การประดิษฐและดัดแปลง การฝึกสมองและไหวพริบในการตัดสินใจ รวมถึงการปะลองแข่งขัน ทั้งเพื่อความสนุกสนานและการพนัน เชน กรือโตะ บานอ การเลนวาว การเลนสะบา ลูกขาง วัวชน แพะชน ไกชน ควายชน หมากราง หมากฮอส หมากขุม ลูกซัด เกาเก

It exhibits the sports and recreation activities of the people in the South of both Thai Buddhists and Thai Muslims. Most activities were about relaxation that reflected harmonious, creation, innovation, adaptation, brain training, decision making, including competition such as Kru-toh, Ba-nor, kite flying, Saba game, spinning a top, bull fighting, cock fighting, buffalo fighting, board games, mancala game, checkers game, etc.


 ภายในหองยังจัดแสดงวัตถุทีเกียวของกับวิถีชีวิตของผูคนในภาคใตวย ไดแก กอตะ ซึงเป็นหีบไมสำหรับเก็บยาสูบ เครื่องสูบของชาวประมง และเหลาะ ซึงเป็นเครื่องสงสัญญาณ สวนใหญจะมีใชประจำในหมูาน หรือวัด เมื่อจะมีการแจงขาวหรือมีเหตุตางๆ ก็จะเรียกประชุม ชาวบานในหมูาน ซึ่งก็เป็นการแสดงถึงความรวมมือรวมใจและความสามัคคีของผูคนในชุมชน หรือในหมูานนั้นเอง

Exhibition in the Recreation Room also displays objects concerning folkways of people in the South such as tobacco box of fishermen, signal percussion of a village or temple that signified the unity of its community or village.

 Updated by Ratchakarn Witchurangsri