สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ห้องประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ภาคใต้
ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ
ห้องมีดและศาสตราวุธ
ห้องอาชีพ
ห้องเครื่องมือจับสัตว์
ห้องเครื่องปั้นดินเผา
ห้องผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว
ห้องศิลปหัตถกรรม
ห้องการจัดการศึกษา
ห้องนันทนาการ
ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป
ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว
 
ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป กลับหน้าหลัก

ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป

Lamps for Lighting Room
จัดแสดงเรื่องราวของวัฒนธรรมการใชเครื่องประทีป หรือเครื่องตามไฟ ซึ่งสวนใหญแลวในสมัยกอนจะเป็นการจุดไฟจากไขที่ไดจากพืชหรือสัตวที่มีอยูตามธรรมชาติ จนกระทั่งมีการรูจักใชน้ำมันในการจุดไฟเพื่อใหแสงสวางจนกระทั่งเป็นหลอดไฟฟาที่ใชอยูในปัจจุบัน

It exhibits the culture of using lamps and lanterns that mostly used fuel oil from animal or plant until black oil was introduced for setting up light before becoming electric bulb in the present day.เหล็กไฟตบ เป็นตัวอยางของเครื่องมือสำหรับจุดไฟ ทำดวยเขาควายหรือไมเนื่อแข็ง กลึงเป็นแทงกลม ๆ ขางในกลวงคลายตะบันหมาก และลูกอัดหรือลูกตะบัน โดยใชการอัดอากาศดวยลูกตะบันใหอากาศที่อยูภายในระเบิด เกิดเป็นประกายไฟติดเชื่อไฟซึ่งทำจากปุยนุน ขุยตนเตาราง ซึ่งติดอยูที่ปลายกานลูกตะบัน

Flint lighter has been an example of lighting equipment, made from buffalo horn or hard wood with space tube inside. The air pressure technique is employed to light up fire inside the tube. 

 
ไต
 ทำดวยไมผุๆ หรือเปลือกไมเสม็ดคลุกกับน้ำมันยาง แลวหอดวยใบไมแหงใหเป็นแทงยาวๆ หรือใสในกระบอก ในสมัยกอนใชสำหรับจุดใหแสงสวางและใชเป็นเชื่อไฟเมื่อตองการกอไฟ นอกจากนี้ยังไดจัดแสดงใหเห็นถึงเครื่องตามประทีปประเภทตางๆ ที่มีพัฒนาการขึ้นตามรูปแบบและวัสดุที่นำมาใช โดยมีทั้งแบบที่ทำอยางประณีตบรรจงตกแตงอยางวิจิตร และแบบที่ทำขึ้นโดยใชวัสดุเหลือใช เชน ขวด กระป๋อง หรือวัสดุอื่นๆ เชน ทองเหลือง อลูมิเนียม สังกะสี ดินเผา เครื่องเคลือบ แกว เป็นตน สวนเชื้อเพลิงที่นำมาใช้นั้นมีทั้ง น้ำมันมะพราว น้ำมันกาด ไดแก ตะเกียง ไขเป็ด ตะเกียงคางคกหรือตะเกียงกระป๋อง ตะเกียงกลอง ตะเกียงขวด ตะเกียงโตรม ตะคันดินเผา ตะเกียงน้ำมันมะพราว ตะเกียงชวาลา ตะเกียงแสงจันทรแบบโคม ตะเกียงพารา ไฟแช็ก ตะเกียงรั่ว ตะเกียงโปะ เทียนไข ตะเกียงเจาพายุ ตะเกียงกลีบบัว ตะเกียงกรีดยาง ตะเกียงแกส ตะเกียงโคลีแมน ตะเกียงทิลเลย ตะเกียงเรือ ตะเกียงลายคราม ซึ่งจะเห็นไดา การเรียกชื่อตะเกียงเหลานี้มักเรียกตามรูปแบบหรือลักษณะ หรือการตกแตง แตก็ลวนที่มีหนาที่การใชงานที่เหมือนกันคือ เป็นเครื่องใหแสงสวางเป็นสำคัญ
T
ai (torch) is an example of a fire lighter the mixed the tree bark with wood oil and wrapped with dry leaves and made in long bar or put in tube. It was used to lighten up and as a kindling to set up fire. Moreover, exhibition and display of various lamps and lanterns with variety designs and materials. 

 

Updated by Ratchakarn Witchurangsri