สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ห้องประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ภาคใต้
ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ
ห้องมีดและศาสตราวุธ
ห้องอาชีพ
ห้องเครื่องมือจับสัตว์
ห้องเครื่องปั้นดินเผา
ห้องผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
ห้องวัฒนธรรมมะพร้าว
ห้องศิลปหัตถกรรม
ห้องการจัดการศึกษา
ห้องนันทนาการ
ห้องวัฒนธรรมเครื่องประทีป
ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว
 
ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว กลับหน้าหลัก

ห้องวัฒนธรรมเครื่องแก้ว

Glassware Room


 


เครื่องแกว เป็นโบราณวัตถุชนิดหนึ่งที่พบมากในแหลงโบราณคดีภาคใต มีทั้งที่เป็นเครื่องประดับ เชน กำไล ลูกปัด เศษภาชนะแกว และขวดแกว ปัจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิตมากขึ้น จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องแกวในรูปลักษณางๆ อยางหลากหลาย ทั้งดานสีสัน และรูปแบบ รวมทั้งการตกแตง เพื่อความสวยงาม และความเหมาะสมกับประโยชนใชสอยในรูปของเครื่องประดับ ภาชนะ สวนประกอบของยานยนต และอาคารสิ่งกอสรางตางๆ ซึ่งมีหลายประเทศที่เป็นผูนำทางดานอุตสาหกรรมการผลิตแกGlasswares are ancient objects that were discovered in southern archaeological sites. The discovered glasswares were beads, bracelets, glass containers, and glass bottles. The advancement of technology in the present has been much in progress with development in shape, coloring, forms, and decoration for even more attractive beautiful look to meet the appropriate use whether in home decoration or vehicle accessories and buildings. Many countries are famous of glassware industry.
การจัดแสดง แบงตามสีของแกวเป็นสำคัญ โดยมีรูปแบบและประโยชนการใชงานคอนขางใกลเคียงกัน คือเป็นเครื่องใชในครัวเรือน ไมาจะเป็น แกว จาน ชาม โถ ขวด ตลับ ฯลฯ มีเนื้อแกวสีตางๆ ได้แก แกวสีเขียวใบไม แกวสีเขียวขุน แกวสีเขียวใส แกวสีทอง แกวสีน้ำเงินใส แกวสีฟาใส แกวสีขาวใส แกวสีชมพู และแกวสีมวง สวนการตกแตงเครื่องแกวแบบตางๆ นั้นมีทั้งการเจียระไน การเขียนสี การเขียนลายทอง ทำใหเกิดลวดลายทั้งในเนื้อแกวและบนผิวแกว 

Displaying of glasswares is majorly arranged by color with benefit of use that is household utensils such as glass, plate, jar, bottle, etc. with variety colors, shades, and decorations.


นอกจากนี้ ยังจัดแสดงเครื่องแกวตามลักษณะการใชสอย เชน ภาชนะแกวที่เป็นชุดเครื่องแปง เครื่องหอม ขวดโหลที่ใชในการบรรจุขนม ลูกอม แจกันสำหรับใสดอกไม เป็นตน  และยังมีการใชเครื่องแกวทำเป็น ลูกทุนสำหรับอวนทะเล ลูกแกวที่ใชในการละเลน เชน สำหรับเลนหมากขุม หมากเก็บ ทอยหลุม เป็นตMoreover, the room also displays glasswares by utility such as vanity set, perfume set, jars, and so on, as well as buoyant glass balls for fishing net, glass balls for playing games.

 

Updated by Ratchakarn Witchurangsri