EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานสืบสานประเพณีทำบุญเดือนสิบตามโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่มมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณคว้ารางวัลที่1 Museum Thailand Popular Vote 2018 ในการประกวดMuseum Thailand Awards 2018
ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ต้อนรับคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับเกียรติต้อนรับ คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน
โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา: อิ่มบุญ อุ่นใจสานสายใยชุมชนครั้งที่ ๕
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดสงขลาประจำปี ๒๕๖๑
สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดแสดงนิทรรศการในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๔
รายการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ต้อนรับผู้บังคับบัญชา อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่๖๓
การประชุมหารือโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้
พิธีเปิด นิทรรศการประติมากรรม "โครงร่างแห่งชีวิต Structure of Life"
ต้อนรับชมรมผู้บริหารงานแผนกแม่บ้านแห่งประเทศไทย
ต้อนรับผู้แทนจากสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสมาชิก (อพ.สธ.)
ร่วมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ
ดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
วันทักษิณศึกษา
พิธีรับเทียมดา


หน้าที่ :