EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
สถาบันทักษิณคดีศึกษา จัดงานวันทักษิณศึกษา
พิธีรับเทียมดา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา และ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ จัดงานสืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
ร่วมถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถาบันทักษิณคดีศึกษานำนิสิต กว่า ๕๐๐ คน ลงพื้นที่ชุมชนเกาะยอ และ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
นิสิตรายวิชาทักษิณศึกษาจำนวน ๕๐๒ คน ศึกษาเรื่องราวภาคใต้แบบมหภาคและศึกษาชุมชนต้นแบบ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๑ โด
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ร่วมกับสมัชชาภาคีเครือข่าย ๕ มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
การจัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันทักษิณคดีศึกษาและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
วันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้: วันเด็กแห่งชาติประจำปี2562
กิจกรรมเสวนายามเช้า ครั้งที่ ๑๐
งาน "วันทักษิณศึกษา"
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษา สมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
สถาบันทักษิณคดีศึกษานำนิสิตกว่า ๖๐๐ คน ลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนต้นแบบและเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานสืบสานประเพณีทำบุญเดือนสิบตามโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่มมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณคว้ารางวัลที่1 Museum Thailand Popular Vote 2018 ในการประกวดMuseum Thailand Awards 2018
ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ต้อนรับคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย


หน้าที่ :