EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับเกียรติต้อนรับ คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน
โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา: อิ่มบุญ อุ่นใจสานสายใยชุมชนครั้งที่ ๕
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดสงขลาประจำปี ๒๕๖๑
สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดแสดงนิทรรศการในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่๑๔
รายการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ต้อนรับผู้บังคับบัญชา อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่๖๓
การประชุมหารือโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้
พิธีเปิด นิทรรศการประติมากรรม "โครงร่างแห่งชีวิต Structure of Life"
ต้อนรับชมรมผู้บริหารงานแผนกแม่บ้านแห่งประเทศไทย
ต้อนรับผู้แทนจากสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสมาชิก (อพ.สธ.)
ร่วมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ
ดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
วันทักษิณศึกษา
พิธีรับเทียมดา
งานสืบสานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา”
พิธีรับมอบเงินบริจาค
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร “ดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง”
สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยว ชุมชนเกาะยอ
นิสิตรายวิชาทักษิณศึกษาเรียนรู้เรื่องราวภาคใต้แบบมหภาคและศึกษาชุมชนต้นแบบเกาะยอ


หน้าที่ :