EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้
พิธีเปิด นิทรรศการประติมากรรม "โครงร่างแห่งชีวิต Structure of Life"
ต้อนรับชมรมผู้บริหารงานแผนกแม่บ้านแห่งประเทศไทย
ต้อนรับผู้แทนจากสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสมาชิก (อพ.สธ.)
ร่วมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ
ดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
วันทักษิณศึกษา
พิธีรับเทียมดา
งานสืบสานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา”
พิธีรับมอบเงินบริจาค
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร “ดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง”
สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยว ชุมชนเกาะยอ
นิสิตรายวิชาทักษิณศึกษาเรียนรู้เรื่องราวภาคใต้แบบมหภาคและศึกษาชุมชนต้นแบบเกาะยอ
ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยนานาชาติ
นิทรรศการโนรา นาฎลักษณ์แห่งปักษ์ใต้ โนราโรงครู และหนังตะลุง ในงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ประจำปี ๒๕๖๑
ลงพื้นที่ชุมชนหารือเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ภาคสนาม
สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์กุฏิหลวงพ่อแก่นจันทร์ (พระลาก) และบวชนาคเป็นปฐมฤกษ์ ณ วัดหัวเตย จังหวัดพัทลุง
จัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการ
หารือความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
สถาบันทักษิณคดีศึกษาให้การต้อนรับรองปลัดบัญชีทหารบก


หน้าที่ :