EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๓๑ เข้าฟังบรรยายและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ร่วมสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าวเพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ
สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมทำความดีด้วยหัวใจ
สถาบันทักษิณคดีศึกษาส่งมอบฐานการเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองให้แก่กลุ่มทอผ้าร่มไทร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เยี่ยมชมพื้นที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา
การเรียนรู้เรื่องราวภาคใต้แบบมหภาคและการศึกษาชุมชนต้นแบบรายวิชาทักษิณศึกษา
พิธีฉลองเปิดป้ายฮกเต๊กตึ้งและอัญเชิญองค์เทพบุ่นเท่าก๋งไท้ก๋งขึ้นแท่นบูชา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์โบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์ ประเภทเหรียญและเงินตรา
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ช้างแคระ: สถานภาพและการจัดการองค์ความรู้”
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการฟังเสียง ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษาถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
ต้อนรับคณะจากโรงเรียนข่าวทหารบก
สถาบันทักษิณคดีศึกษาโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์อาเซียน
สถาบันทักษิณคดีศึกษา จัดเสวนาประชาคมคนเกาะยอ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณจัดพิธีรับเทียมดา
พิธีส่งมอบงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
งานสืบสานประเพณีวันว่าง: ขึ้นเบญจาสรงน้ำขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา


หน้าที่ :