<a href="http://www.noktashop.istanbul/" title="seks shop">seks shop</a>  
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ส.ค.58 ถึงวันที่ 30 ก.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 25 มีนาคม 2558