seks shop  "> seks shop  ">
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2559
โครงการ KM สัญจร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 25 มีนาคม 2558


หน้าที่ :