คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562...
สำนักงานศาลยุติธรรมโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดโครงการเสร็มสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนว...
ขอเรียนเชิญผู้มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ ...
รับสมัครการบรรยายเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 71 ภาคสอง [ภาคค่ำ]...
โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...
รับสมัครนิสิตใหม่ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562...
ปฏิทินเตรียมความพร้อมรายวิชาวิจัยทางนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561...
ทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขต...
ทุนให้เปล่ามหาวิทยาลัยทักษิณ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ทำการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0