คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0 0
 
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน...
กำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิท...
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิ...
กฎหมายใหม่...
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมงาน The International Conference on Teaching and Learning (i-TeLearN 2017)...
กำหนดวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหมปี ๒๕๖๐ วิทยาเขตพัทลุง...
กำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงายตัวเข้าหอพัก...
คำอธิบายรายวิชา หลัสูตรปี 2555...
สภาทนายความ พิจารณารับรองหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต วิทยาเขตพัทลุง...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0 0 0 0 0