คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562...
สำนักงานศาลยุติธรรมโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดโครงการเสร็มสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนว...
กำหนดสอบปลายภาค รายวิชากฎหมายแรงงาน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 ธันวาคม 2561...
ขอเรียนเชิญผู้มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ ...
รับสมัครการบรรยายเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 71 ภาคสอง [ภาคค่ำ]...
โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...
รับสมัครนิสิตใหม่ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562...
ตารางการเรียนการสอนอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2...
ปฏิทินเตรียมความพร้อมรายวิชาวิจัยทางนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561...
ทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขต...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...