คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
รับสมัครการบรรยายเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 71 ภาคสอง [ภาคค่ำ]...
โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561...
รับสมัครนิสิตใหม่ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562...
ระชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักสิทธิเพื่อปวงชน KALAM RAKYAT รุ่นท...
ตารางการเรียนการสอนอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2...
ปฏิทินเตรียมความพร้อมรายวิชาวิจัยทางนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561...
ทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขต...
ทุนให้เปล่ามหาวิทยาลัยทักษิณ...
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีการเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าฝึกปฏิบัติงาน...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ทำการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...