คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ธุรกิจออนไลน์กับกฎหมายที่ควบคุม
 
     
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ธุรกิจออนไลน์กับกฎหมายที่ควบคุม โดยมีรองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายกฎหมายโดย อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเนิดเพชร ประธานสาขาวิชาคณะนิติศาสตร์ มีนิสิตและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้ารับฟังสัมมนา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา