คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์เจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมสโมสรนิสิตนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
 
     
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์เจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมสโมสรนิสิตนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง