คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ และรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนิสิตภาคสมทบที่มารายงานตัวเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2561
 
     
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนิสิตภาคสมทบที่มารายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์