คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนให้เปล่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

ประกาศถึงนิสิตคณะนิติศาสตร์ ทุกชั้นปี
สนใจสมัครคัดเลือกเพื่อรับ “ทุนให้เปล่ามหาวิทยาลัยทักษิณ” 
ประจำปีการศึกษา 2561
สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ 
ณ ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา หอพักปาริชาต 2
วิทยาเขตพัทลุง รับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์
ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติ

1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
4. มีความประพฤติ
5. ไม่ได้รับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ในปีการศึกษาเดียวกัน

โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติใจากภารกิจทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา 
โทรศัพท์ 074 - 317 600 ต่อ 7310 หรือ โทร 0864809004