คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
 
     

ประกาศถึงนิสิตคณะนิติศาสตร์ที่สนใจรับสมัครเพื่อคัดเลือกทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง

โดยแบ่งออกเป็น
1. นิสิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ชั้นปีละ 4 ทุน
2. นิสิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ชั้นปีละ 1 ทุน
โดยต้องมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคปกติหรือภาคสมทบ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (นิสิตภาคสมทบ Block Course ไม่สามารถยื่นขอรับทุนได้)
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

วิทยาเขตสงขลา รับและส่งใบสมัครได้ ณ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
วิทยาเขตพัทลุง รับและส่งใบสมัครได้ ณ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ อาคารบริหารกลาง (ตึกโดม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1LPinMls1ElrKVZHzSbNUX4Bjw…/view…

หมดเขตส่งใบสมัครได้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561