คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดสอบปลายภาค รายวิชากฎหมายแรงงาน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 ธันวาคม 2561
 
     
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2561 นั้น
ทางคณะนิติศาสตร์มีความประสงค์ขอสอบนอกตาราง เนื่องจากนิสิตชั้นปีที่ 4 มีการสอนต่อเนื่องกัน 2 รายวิชาในเดียวกัน โดยกำหนดวันสอบดังนี้
รายวิชา กฎหมายแรงงาน 1 ผู้สอน อาจารย์มาตา สินดำ สอบในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00น ห้อง 17403-17404