คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ Universiti Kebangsaan Malaysia และคณะเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ
 
     
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 Professor Dr. Zinatul Ashiqin Zainol คณบดีคณะนิติศาสตร์ Universiti Kebangsaan Malaysia และ Dr. Muhamad Helmi MD Said พร้อมคณะ เข้าพบรองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อหารือถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการอันเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ (International Collaboration) พร้อมกันร่วมลงนาม Letter of Intent for Collaboration ระหว่างคณะ
 
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2562