คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 เม.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การจัดทำแนวคิดในการบริหารคณะนิติศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
 
     
           วันที่ ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ การจัดทำแนวคิดในการบริหารคณะนิติศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
รับฟังบรรยายโดย อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย