คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเลิศ
 
     
         ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560  คณะนิติศาสตร์ได้เชิญ อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเลิศ ตามแนวเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) : โครงร่างองค์กร ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา