คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมอาจารย์ประจำและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาในการเรียนการสอน
 
     
           เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมอาจารย์ประจำและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาในการเรียนการสอนและการติดต่อระหว่างนิสิตกับอาจารย์ ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา