คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าหารือแนวทางสันติวิธีในจังหวัดชายแดนใต้ กับท่านโสภณ ทิพย์มณี อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 ภาค 9
 
     
     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าหารือแนวทางสันติวิธีในจังหวัดชายแดนใต้ กับท่านโสภณ ทิพย์มณี อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 ภาค 9 และนิเทศนิสิตฝึกงาน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดปัตตานี