คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การจัดการประชุม
 
     
      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การจัดการประชุม
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ