คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ก.ค.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2560
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม : Download