คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดบรรยายพิเศษวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1
 
     
        วันที่ 15 ตุลาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดบรรยายพิเศษวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1 โดย ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ อาคารเรียนรวม17 ห้อง 17401 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและเชื่อมสัญญาณไปยังวิทยาเขตพัทลุง