คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
       วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ อาคารเรียนรวม 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำด้านการเรียนแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 - 4  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร AUN QA เรื่อง คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support)