คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ภายใต้โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมนำยุติธรรมสู่สังคม ครั้งที่ 1
 
     
       เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์.ดร.วิชัย ชำนิ ร่วมกับนายเชิดชาย ช่วงเสน ยุติธรรมจังหวัดสงขลา และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ภายใต้โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมนำยุติธรรมสู่สังคม ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายในการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และการแสดงศาลจำลองโดยตัวแทนนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา