คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx
 
     
       เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2560 และวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนจัดโครงการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx หมวด 3 การมุ่งเน้นนิสิตและผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์