คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
 
     
     เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA   วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ และบุคลากร ทราบเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ในปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง ศาสตราจาร์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา