คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 31 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตัวแทนจากสำนักพิมพ์วิญญูชนได้มอบหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
      เมื่อวันนี้ 30 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และตัวแทนจากสำนักพิมพ์วิญญูชนได้มอบหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งหนังสือทุนดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์หนังสือจากสำนักพิมพ์วิญญูชน

โดยมีนิสิตที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. นายวีรพงศ์ หนูเสน 601081311
2. นางสาวกัญญาภัค ราชเมืองฝาง 601081013
3. นางสางปรางทอง ทองนาทับ 601081184
4. นางสาวพรรณี ศรีใจ 601081206
5. นางสาวกัลยาภรณ์ คงเทพ 591081022
6. นายอานนท์ คล้ายรุ่ง 591081335
7. นางสาวชนากานต์ แก้วดีเลิศ 591087518
8. นางสาวนัฐธิรา ติงสา 591081143
9. นายณัฐวุฒิ ศิริสังข์ 581081114
10. นางสาววีรวรรณ บิลละหลี 581081298
11. นางสาวนันทิยา ช่วยแก้ว 581081172