คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาคณะนิติศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ(EdPex)ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
ภาพต้นฉบับ : โหลดได้ที่นี้

      เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาคณะนิติศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ(EdPex)ประจำปีการศึกษา 2560 ในกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักตนเองตามโครงร่างองค์กร (OP) การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อนำมาพัฒนาองค์กร