คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เข้าหารือกับ รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์
 
     
       เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เข้าหารือกับ รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ ในด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ